سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

هزاران سؤال

93717
نظر

چقدر خوبه به عنوان یه مسلمان #معانی#سوره_های#قرآن رو بدونیم


1- فاتحه:point_left:گشاینده
2- بقره:point_left:گاو ماده
3- آل عمران:point_left:خانواده حضرت عمران علیه السلام
4- نساء:point_left:زنان
5- مائده:point_left:سفره و خوان غذا
6- انعام:point_left:احشام و چهار پایان
7- اعراف:point_left:جائى است میان بهشت و جهنم
8- انفال:point_left:منابع و ثروت هاى عمومى در طبیعت
9- توبه:point_left:بازگشت
10- یونس:point_left:نام یکى از پیامبران
11- هود:point_left:نام یکى از پیامبران
12- یوسف:point_left:نام یکى از پیامبران
13- رعد:point_left:غرش آسمان و ابر
14- ابراهیم:point_left:نام یکى از انبیاء
15- حجر:point_left:نام سرزمین قوم ثمود
16- نحل:point_left:زنبور عسل
17- اسراء:point_left:حرکت شبانه
18- کهف:point_left:غار
19- مریم:point_left:مادر حضرت عیسى
20- طه:point_left:رمزى است خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم
21- انبیاء:point_left:پیامبران
22- حجّ:point_left:قصد و آهنگ و نام یکى از عبادات اسلامى که از فروع دین است
23- مؤمنون:point_left:ایمان آوردگان
24- نور:point_left:روشنایی و روشنی
25- فرقان:point_left:جدا کننده
26- شعراء:point_left:شاعران
27- نمل:point_left:مورچه
28- قصص:point_left:قصّه
29- عنکبوت:point_left:نوعی حشره
30- روم:point_left:نام کشورى است
31- لقمان:point_left:نام مردی حکیم که اصلش حبشی بوده و در روزگار داود می زیسته است
32- سجده:point_left:سجده کردن
33- احزاب:point_left:حزب ها و گروه ها
34- سبا:point_left:نام شهری که بلقیس دختر هدهاد در کشور یمن، پادشاه آن بود. او به عقد حضرت سلیمان علیه السلام در آمد
35- فاطر:point_left:شکافنده، پدید آورنده
36- یس:point_left:از حروف رمز قرآن و خطاب به پیامبر
37- صافّات:point_left:به صفّ کشیده ها
38- ص:point_left:از حروف مقطع رمز
39- زمر:point_left:جمع زمره: گروه ها و دسته ها
40- مؤمن:point_left:ایمان آورنده
41- فصّلت:point_left:بخش بخش و فصل فصل شده
42- شورى:point_left:مشورت و هم فکرى و نظر خواهى
43- زخرف:point_left:زینت و زیور
44- دُخان:point_left:دود
45- جاثیه:point_left:به زانو افتاده
46- احقاف:point_left:نام سرزمین قوم عاد در نزدیکى یمن
47- محمّد:point_left:صلی الله عیله وسلم[نام پیامبر بزرگ اسلام
48- فتح:point_left:پیروزى
49- حجرات:point_left:حجره ها و اطاق ها
50- ق:point_left:از حروف رمز اوائل سوره ها
51- ذاریات:point_left:پراکنده کنندگان
52- طور:point_left:نام کوهی که حضرت موسی برای مناجات با خدا به آنجا رفت
53- نجم:point_left:ستاره
54- قمر:point_left:ماه
55- رحمن:point_left:بخشنده
56- واقعه:point_left:پیش آمد، حادثه
57- حدید:point_left:آهن
58- مجادله:point_left:گفت و گو و جَدَل
59- حشر:point_left:بیرون آمدن، بر انگیخته شدن
60- ممتحنه:point_left:زن امتحان شده
61- صفّ:point_left:ردیف و صفّ
62- جمعه:point_left:یکی ازایام هفته
63- منافقون:point_left:دو چهره ها
64- تغابن:point_left:گول خوردگى و حسرت و خسران
65- طلاق:point_left:رها ساختن و طلاق دادن زن
66- تحریم:point_left:حرام و ممنوع ساختن
67- ملک:point_left:فرمانروائى
68- قلم:point_left:وسیله نوشتن
69- حاقّه:point_left:آن چه سزاوار و مسلم و حقّ است
70- معارج :point_left:نردبان ها، رتبه هاى بالا برنده
71- نوح:point_left:از پیامبران بزرگ
72- جن:point_left:موجودى نامرئى با ویژگیهائى عجیب
73- مزمّل:point_left:گلیم به خود پیچیده
74- مدثّر:point_left:جامه به خود پیچیده
75- قیامت:point_left:برخاستن
76- دهر:point_left:روزگار، دوران
77- مرسلات:point_left:فرستاده شده ها
78- نبا:point_left:خبر
79- نازعات:point_left:آنها که از روى قوت مى کشند
80- عبس:point_left:چهره در هم کشید
81- تکویر:point_left: هم پیچیده شدن
82- انفطار:point_left:شکافته شدن
83- مطففین:point_left:کم فروشان
84- انشقاق:point_left:دو شقه شدن و شکاف برداشتن
85- بروج:point_left:برج ها
86- طارق:point_left:ستاره ظاهر شونده
87- اعلى:point_left:برتر
88- غاشیه:point_left:فرا گیرنده
89- فجر:point_left:سپیده دم
90- بلد:point_left:شهر
91- شمس:point_left:خورشید
92- لیل:point_left:شب
93- ضحى:point_left:نور و روشنائى
94- انشراح:point_left:گشاده شدن، وسیع شدن
95- تین:point_left:انجیر
96- علق:point_left:خون بسته، زالو، کرم
97- قدر:point_left:اندازه، سنجش، ارزش
98- بیّنه:point_left:دلیل روشن و حجت آشکار
99- زلزال:point_left:لرزش و زلزله
100- العادیات :point_left:دوندگان
101- قارعه:point_left:کوبنده
102- تکاثر:point_left:افتخار به زیادى ثروت و عزّت
103- عصر:point_left:زمان، بعد از ظهر، فشار و ...
104- همزه:point_left:عیب جو و طعنه زن
105- فیل:point_left:نوعی حیوان
106- ایلاف:point_left:الفت دادن
107- ماعون:point_left:ظرف غذا
108- کوثر:point_left:خیر فراوان
109- کافرون:point_left:کافرها
110- نصر:point_left:یارى
111- تبّت:point_left:شکسته باد
112- اخلاص :point_left:خالص کردن
113- فلق :point_left:صبح
114- ناس:point_left:مردم