سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

هزاران سؤال

93717
نظر

آقای ملکوتی از شاگردان امام در این‌باره می‌گوید:

«تنها کسی که می‌دیدیم از آن فن ویژ? خود در فقه و اصول استفاده نمی‌کند، مرحوم آیت الله خمینی بود. ایشان استاد فلسف? ما هم بود. ما در خدمت ایشان فلسفه می‌خواندیم؛ اما در اصول و نیز فقه گویا با فلسفه بیگانه بود. ایشان خلط نمی‌کرد. این خیلی مهم است که کسی در فنون متعدد دستی داشته باشد؛ اما آنها را با هم نیامیزد و قاطی نکند... (جایگاه‌شناسی علم اصول، ص360)