سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

هزاران سؤال

93717
نظر

رمان «ازدواج ناشیانه»

نوشته آن تایلر 

متن روان و عبارات ساده، مخاطب را به راحتی برای خواندن کتاب، همراه خود میبرد. ازدواج ناشیانه داستان آدمهایی است که پس از فراز و نشیب زندگی، پیر میشوند و جامعه ای که به مرور تغییر میکند و از سادگی به پیچیدگی شهرهای مدرن کنونی میرسد.

ترجمه اختر اعتمادی

انتشارات نیماژ

366صفحه،

قیمت 39000تومان

تیراژ 1100